J

JALANDHARA BANDHA : Tehnika Hatha yoge (blokada bradom) putem koje se postiže da energija prolazi isključivo središnjim energetskim meridijanom (SUŠUMNA NADI).

JIVA : Živo biće. Individualna duša.

JIVANA : Život.

JIVAN-MUKTA : Oslobođen za života. »Slobodna duša.« Čovjek koji je dostigao Nirvikalpa Samadhi i koji se (prividno) spustio/vratio na nivo relativne svijesti. Premda živi u ovom svijetu relativnog, on nadilazi sve relativno kroz svoju identifikaciju s Apsolutom tj. on prebiva u najvišem Ja.

JIVATMA(N) : Duša, individualna svijest odnosno Bog u čovjeku.

JNANA : Najviše znanje, spoznaja Vrhovnog/jedinog Boga. Mudrost/uvid u srž (bit) svega postojećeg.

JNANA YOGA : Jedan od četiri glavna puta yoge. Vidi: YOGA.

JNANI : Onaj koji posjeduje Najvišu Mudrost.

JNANENDRIYA (JNANA-INDRIYA) : Pet osjetila percepcije: oči, uši, nos, jezik i koža.

K

KALI YUGA : Željezno doba, doba tame. Mi smo pri kraju Kali yuge. Postoje četiri doba koja se izmjenjuju sljedećim redoslijedom: Satya yuga (Zlatno doba, Doba Istine ili Čestitosti, traje 4800 godina), Dvapara yuga (Srebrno doba, traje 3600 godina), Treta yuga (Brončano doba, traje 2400 godina) i Kali yuga (Mračno doba, traje 1200 godina). Zatim ponovo slijedi Zlatno doba itd.

KAMA : Želja. Želja za zadovoljstvima. Pohota/požuda.

KARMA : Čin, akcija, djelovanje. Zakon uzroka i posljedica.

KARMA PHALA : Plodovi svakog rada, rezultati prijašnjih djela/aktivnosti. Sudbina kao posljedica prijašnjih želja i radnji.

KARMENDRIYA (KARMA-INDRIYA) : Pet organa za djelovanje tj. anus, genitalije, noge, ruke i jezik odnosno govorni aparat.

KRiPA : Milost.

KRiŠNA : Personifikacija božanske ljubavi. Simbol Jastva.

KRIYA : Pročišćavajuće djelovanje, aktivnost, rad.

KŠATRIYA : Pripadnik kaste ratnika i vladara. Član vojničkog staleža. Pojam Kšatriya-dharme je junaštvo. Odvažnost podrazumijeva napuštanje osjećaja osobne važnosti tj. nadilaženje ponosa. To podrazumijeva odličnost tj. nadilaženje ličnosti (ega).

KUMBHAKA : Faza zadržavanja daha tijekom PRANAYAME.

KUNDALINI ŠAKTI : Stvaralačka snaga Brahmana u tijelu. Centralna snaga u tijelu. (Vidi: ĆAKRA). Kada se kreće u Sušumna nadiju, Kundalini Šakti (evolutivna sila) se ispod nivoa grudi očituje kao seksualnost, u području grudi poprima obličje božanske ljubavi, a u kupoli glave se pojavljuje kao božanska svijest.

L

LAKŠMI NADI : Vidi: NADI.

LOKA : Svijet. Različiti svjetovi su različita stanja svjesnosti. Loka nije mjesto u prostoru već specifična frekvencija uma. Npr. loke su fizički univerzum, astralna razina, nebeski plan postojanja (Devahan) i kauzalni/uzročni nivo postojanja.

M

MAHA BANDHA : Tri BANDHE zajedno (Bandha traya ili trostruki sputaj) tj. JALANDHARA BANDHA + MULA BANDHA (kontrakcija perineuma) + UDDHIYANA BANDHA (uvlačenje trbuha prema kičmi i uvis).

MAHA BHEDA : Tehnika Hatha yoge.

MAHA MUDRA : Tehnika Hatha yoge.

MAHA VEDA : Tehnika Hatha yoge.

MAHASAMADHI : Samadhi bez povratka, svjesno umiranje yogija.

MAHATMA : Velika duša.

MALA (JAPA MALA) : Niska/brojanica od 108 zrna. Neki je koriste prilikom MANTRA JAPE.

MANAS : Naziv za um u cjelini. Naziva se još i unutrašnjim organom (ANTAHKARANA). Duh/um kao sredstvo spoznaje samog sebe. Um ima četiri glavne sposobnosti: htjeti, osjećati, misliti i sabrati se. Pomoću osjetila um se okreće prema van (postaje ekstrovertan) i percipira/prepoznaje vanjski svijet, koji je zapravo njegova projekcija. Um ne živi sam od sebe, nego snagu/život crpi iz svog izvora – Kundalini Šakti. Tijelo posuđuje/upija svoju snagu od uma, a um dobiva svoje svijetlo od Kundalini tj. Božje moći.

MANIPURA ĆAKRA : Centar u predjelu pupka, solarni pleksus. Vidi: ĆAKRA.

MANTRA : Sveti slog, riječ ili formula pomoću koje se razvijaju, prema uputama GURU-a, duhovne snage i sposobnosti. Svrha ponavljanja mantre u početku nije koncentracija nego purifikacija/pročišćenje, koje pak omogućuje koncentraciju. Putem MANTRA JAPE naš duh dobiva na snazi, čistoći i koncentraciji.

MANTRA DIKŠA : Posvećenje/inicijacija u rad s mantrom od strane kvalificiranog učitelja (GURU-a).

MANTRA JAPA : Ponavljanje mantre. Može biti glasno, šapatom ili mentalno. Glasno ponavljanje uključuje mentalno. Za aspiranta jake koncentracije najjače/najdjelotvornije je mentalno ponavljanje.

MAUNA : Šutnja, disciplina fizičke i mentalne šutnje.

MAYA : Privid, kozmička iluzija, snaga koja obmanjuje odnosno razlog za dualnost: Jednota se kroz opsjenu (tj. vrijeme, prostor i uzročnost) pojavljuje kao univerzum raznolikosti (tj. imena i forme kao što su materija, masa i energija). Maya je isto što i PRAKRiTI ili ne-Jastvo.

MEDHA NADI : Vidi: NADI.

MOHA : Ovisnost, vezanost, zaluđenost.

MOKŠA : Sloboda. Oslobođenje iz okova dualnosti.

MUDRA : Psihofizički položaji/kretnje Hatha yoge kojima se utječe na strujanja energije u tijelu i umu. Npr. postoje različiti položaji ruku (a osobito prstiju) koji preusmjeravaju životnu silu u poželjnije obrasce i to su tzv. HASTA MUDRE.

MULA BANDHA : Stezanje perineuma, radi se u kombinaciji s PRANAYAMOM. Ovo je jedna od tri komponente Bandha Traya-e (MAHA BANDHA-e), premda se može prakticirati zasebno.

MULADHARA ĆAKRA : Centar u bazi kralježnice. Vidi: ĆAKRE.

N

NADA : Oscilacija, vibracija, titraj, zvuk.

NADI : Suptilni vodiči (kanali, meridijani) kojima životna energija tj. PRANA protječe suptilnim tijelom. Nadi se može prevesti kao »živac«, no tim izrazom nisu obuhvaćeni samo živci nego svi energetski kanali kojima protječe živčana energija odnosno prana. Idućih šest nadija su vrlo važni: IDA i PINGALA nadi, smješteni su lijevo i desno od kičme, djelomično se podudaraju s lokacijom parasimpatičkih živaca. Između njih, u području kičmene moždine, je centralni energetski meridijan poznat kao SUŠUMNA nadi. SARASVATI i LAKŠMI nadi su energetski kanali u prednjem dijelu tijela koji odgovaraju IDA i PINGALA nadiju na stražnjoj strani tijela. Na lijevoj strani je SARASVATI nadi (kroz kojeg se odvijaju misaone funkcije), a s desne strane je LAKŠMI nadi. Kao prednji (na sredini, s prednje strane tijela) pandan SUŠUMNA nadiju se poslije dvanaest godina potpunog pridržavanja Brahmaćarye (seksualnog suzdržavanja u mislima, riječima i radnjama) razvije MEDHA nadi koji onda omogućuje posvemašnje pretvaranje seksualne energije u OJAS ŠAKTI (veliku mentalnu moć) te time omogućuje stalnu viziju samoga Sebe (božanskog Jastva).

NETI : Tehnika pročišćavanja nosnica. Radi se uz pomoć za to oblikovane posude, tzv. NETI LOTA-e.

NIRGUNA : Neuobličena, slobodna od GUNA (odnosi se na najvišu stvarnost).

NIRODHA : Zauzdavanje, prestanak.

NIRVANA : Utrnuće ega. Sinonim za NIRVIKALPA SAMADHI.

NIRVIKALPA SAMADI : Najviši stupanj SAMADHI-ja, stanje posvemašnjeg jedinstva sa sveopćom sviješću. Realizacija bezobličnog (bez forme) aspekta Boga. Stanje najviše svijesti o samome Sebi.

NIŠKAMA KARMA : Nesebičan rad, rad bez očekivanja plodova/rezultata rada.

NITYA : Vječno(st).

NIYAMA : Drugi stupanj Aštanga (=osmerostruke) yoge čiji se prvih pet stupnjeva nazivaju Hatha yogom (sjedinjavanjem Sunca i Mjeseca), a vrhovna tri stupnja Samyamom odnosno Raja yogom (kraljevskom yogom). Niyama se sastoji od pet glavnih pravila pridržavanja: 1) Čistoća odnosno jednousmjerenost uma, 2) Zadovoljstvo duha/uma, 3) Askeza odnosno samodisciplina, 4) Proučavanje Istine, 5) Predanost Najvišem.

O

OJAS ŠAKTI : Velika duhovna snaga. Ogromna mentalna moć. Postiže se kroz sublimaciju seksualne energije.

OM : Prazvuk (»U početku bijaše riječ…«), najviša MANTRA, korijen svih MANTRI, BRAHMAN očitovan kao vibracija/zvuk BOGA. Druge mantre (npr. RAM) su imena Boga. OM ili MAHA BIJA MANTRA je izvor svih ostalih glasova i mantri.

P

PADMASANA : Položaj lotosa, jedna od stabilnih pozicija tijela koja olakšava praktičaru ulazak u meditativno stanje svijesti.

PARABHAKTI : Najviši stupanj predanosti.

PARABRAHMAN : Najviša stvarnost.

PARAMATMA(N) : Najviše Jastvo, univerzalna/sveopća duša. Svijest bez forme.

PARAMAHAMSA : Onaj tko je postigao samorealizaciju (aktualizaciju Boga), počasni naslov/titula.

PINGALA : NADI koje se proteže uzduž desne strane kralježnice. Vidi: NADI.

PRAKRiTI : Priroda.

PRAKRiTI ŠAKTI : Stvaralačka sila makrokozmosa (univerzuma). Ta se ista sila u pojedinom biću zove KUNDALINI ŠAKTI.

PRANA : Svuda prostiruća životna energija, sveprostiruća vitalna sila, sveprožimajući suptilni zrak/dah. Prana je najsuptilnija forma energije i identična je s PRAKRiTI ŠAKTI. Ovaj izraz najčešće se upotrebljava za opisivanje energetskih fenomena.

PRANAYAMA : Ovladavanje PRANOM kroz tehnike disanja.

PRARABDHA KARMA : Dio KARME koji se treba odigrati/iskusiti u ovom životu, sudbina.

PRASADA : Posvećena hrana.

PRATYAHARA : Povlačenje pažnje od osjetila, 5. stupanj RAJA YOGE.

PRIYA : Voljeni/voljena.

PURAKA : Udah, faza udisanja tijekom PRANAYAME.

PURNA : Pun, potpun/cjelovit, savršen.

PURUŠA : Čista svijest, najviše Jastvo.

PURUŠARTHA : Trud, napor. Sveukupnost ciljeva ljudskog življenja: Kama (ispunjenje tjelesnih želja), Artha (materijalno blagostanje), Dharma (ispravnost) i Mokša (sloboda).

R

RAJAS : Strast, agresivnost, aktivnost. Vidi: GUNA.

RAJA YOGA : Vidi: YOGA.

RAMA : Utjelovljenje/otjelotvorenje božanskog savršenstva u ljudskom obličju. Personifikacija božanske ljubavi.

RAMAYANA : Jedan od dva najveća indijska epa. Drugi je MAHABHARATA.

RASA : Okus, slast, nektar, hranjivi sok.

REĆAKA : Faza izdisaja tijekom PRANAYAME.

RIŠI : Vidovit čovjek, vidioc. Mudrac, koji je doživio Najvišu Istinu i stalno je ima pred duhovnim očima tj. živi u njoj kao i ona u njemu.

RUPA : Oblik, forma.