A

ADI : Izvor, početak, uzrok stvaranja.

ADI ANADI : Vječan, bez početka i kraja.

ADVAITA VEDANTA : Učenje o nedualizmu, monizam.

AHAM BRAHMASMI : Ja sam BRAHMAN.

AHAMKARA : Ego (lat. »ja«).

AHIMSA : Nenasilje, nikome ne htjeti naštetiti. Kodeks ponašanja koji je izraz ljubavi.

AJAPA JAPA : Stalno, spontano unutrašnje ponavljanje MANTRE.

AJNA ĆAKRA : Centar smješten u glavi, između obrva (treće oko). Vidi: ĆAKRA.

AKAŠA : Prostor, »eter«. Najsuptilniji element. Najfinija forma materije.

AKHANDA : Neraskidiv, nesalomljiv, koji se ne sastoji od dijelova.

ANAHATA ĆAKRA : Centar u predjelu srca. Vidi: ĆAKRA.

ANANDA : Blaženstvo, potpuna radost.

ANITYA : Nepostojano, prolazno.

APANA : Jedna od pet PRANA koje djeluju u tijelu.

APARIGRAHA : Odsutnost želje za stjecanjem, neposesivnost.

ARTHA : Bogatstvo. Jedan od četiri vidova smisla našeg postojanja (Dharma, Artha, Kama i Mokša). Osnovni vid je uvijek Dharma (ispravnost).

ASANA : Položaj tijela u yogi. Držanje tijela kod meditacije.

AŠRAMA : 1) Spiritualna komuna/zajednica. Samostan ili mjesto u kojem boravi Guru. 2) Jedno od četiri razdoblja života. Život čovjeka možemo raščlaniti na četiri stadija (ašrame), svaki s različitim pravima i dužnostima (Varnašrama-Dharma). To su a) Brahmaćari (učenik, student koji živi u celibatu), b) Grihasta (kućedomaćin, gazda kuće, obiteljski čovjek), c) Vanaprastha (onaj koji živi povučeno, umirovljenik), d) Sannyasa (onaj koji živi životom odricanja).

ASTEYA : Odsutnost želje za krađom.

ATMA(N) : Jastvo, »duša«, spiritualni pojedinac/individua. Istinsko (nefizičko) Ja.

AYURVEDA : »Znanje o dugom životu«, stari indijski medicinski sustav.

B

BANDHA : Sputavanje, zaključavanje.

BHAGAVAN : Gospod, veliki učitelj.

BHAGAVADGITA : Pjesma Gospodnja. Sveta knjiga, dio epa MAHABHARATA.

BHAJANA : Duhovna pjesma, pjesma posvećena Svevišnjem.

BHAKTA : Čovjek koji prakticira BHAKTI yogu.

BHAKTI : Duboka ljubav prema Bogu, predanost, pobožnost.

BHASTRIKA : Tehnika PRANAYAME, doslovno: »mjehovi« jer podsjeća na rad kovačkog mijeha za raspirivanje vatre.

BHAVA : Osjećaj, duboka apsorpcija duha u ljubavi prema Bogu. Produbljeniji stupanj BHAKTI. Bhave su kod Bhakti yoge različiti načini povezivanja s Bogom.

BHOGA : Uživanje u vanjskim stvarima, svjetovnost, silazni tijek energije, zaborav Boga odnosno istinskog Jastva.

BHRAMARI : Pčela, zujanje, tehnika PRANAYAME.

BIJA MANTRA : Sjemena MANTRA. Prirodno ime predmeta koje je sposoban čuti jedino pročišćen um yogija. Pedeset fonema sanskrta (49+OM) su specifične/određene praenergije i sadrže u sebi relevantne snage. Svaka BIJA MANTRA je vibracija jednog posebnog aspekta Boga ili ime specifičnog božanstva (npr. Isus). OM se naziva MAHA BIJA MANTROM ili velikom sjemenom mantrom jer je izvor i uvir svih ostalih.

BINDU : Točka. Sjeme.

BINDU ĆAKRA : Centar u predjelu tjemena.

BRAHMA : Kreator/Stvoritelj.

BRAHMAĆARYA : Čednost, čistoća, celibat, nevinost, suzdržljivost. Kontrola tendencije vanjskih izražavanja osjetila i uma.

BRAHMAJNANA : Znanje o Najvišemu, najviša Mudrost, znanje o BRAHMANU. Poznavanje BRAHMANA (Boga). Spoznavatelj Brahmana prepoznaje Sebe kao Brahmana.

BRAHMALOKA : BRAHMIN svijet, razina apsolutne stvarnosti.

BRAHMAMUHURTA : vrijeme svitanja, rani jutarnji sati prije izlaska Sunca.

BRAHMAN : Apsolutna Svijest. Bezlični aspekt Boga. Vrhovna Realnost tj. Apsolutna Stvarnost. Ocean Svijesti Same po Sebi.

BRAHMANA, BRAHMIN : Pripadnik svećeničke kaste.

BUDDHI : Intelekt, razum, razbor. Snaga razuma.

C, Ć

ĆAITANYA : Svijest.

ĆAKRA : Nivo svijesti. Doslovno: kotač/vrtlog. Energetski centar u tijelu. Kundalini Šakti (stvaralačka snaga) može djelovati u šest glavnih centara svjesnosti (ćakri), koji su raspoređene uzduž kičme. Svaka ćakra ima specifične energije koje dolaze do izražaja čim Kundalini Šakti (evolutivna sila) zaposjedne određeni centar. Šest glavnih ćakri tj. dinamičkih centara Kundalini Šakti su: Muladhara ćakra je temeljna/osnovna ćakra. Ona je najniži dinamički centar u običnom čovjeku. Energije u tri niže ćakre čine da je čovjekova pažnja zaokupljena jelom, spavanjem i seksom. Svadhisthana ćakra je drugi centar; nalazi se u visini dna/baze mokraćnog mjehura. Manipura ćakra je treći centar idući odozdo prema gore, a nalazi se u visini pupka. Anahata ćakra je četvrti centar i nalazi se u visini srca. Energije koje tu djeluju produhovljuju čovjeka tj. buđenjem srčanog centra kod čovjeka se produbljuje spiritualnost. Višuddhi ćakra je peti centar i smješten je u visini grkljana. Kad Kundalini Šakti dosegne taj centar, nije više moguće vraćanje (pad) na niže nivoe svijesti. Ajna ćakra je šesti centar i nalazi se u visini obrva. Na ovom nivou dolazi do izražaja svih natprirodnih snaga uma/duha što omogućuje neposredni doživljaj najvišeg Ja. Pritom se minimaliziraju sve tjelesne funkcije.

ĆANDRA : Mjesec.

ĆIDAKAŠA : Prostor svijesti.

ĆITTA : Spremište za memoriju u umu. Smještena je u Muladhara ćakri koju u odnosu na fizičko tijelo lokaliziramo na kraju debelog crijeva (kod anusa).

ĆITTA VRiTTI : Smetnje i pokreti/obrtaji u umu, poput valova u sveoceanu svijesti.

D

DARŠAN : Vizija božanske forme. Susret s prosvijetljenim majstorom.

DEVA : Božanstvo.

DEVI : Boginja, božica.

DHARANA : Koncentracija, usredotočenost, sabranost pažnje.

DHARMA : Pravednost, dužnost, ispravnost. Priroda i unutrašnja zakonitost stvari.

DHYANA : Meditacija kao pretposljednji stupanj Raja yoge.

DVAITA : Dvojnost, dualnost. Dualista povlači granicu između sebe (ovisnog) i Boga kao svemogućeg stvaraoca.

E

EGO : Latinska riječ koja znači »ja«. Izdvojeno/zasebno »ja«. Osjećaj odvojenosti je korijen svih zala.

G

GANDHA : Miris.

GANDHARVA : Nebeski glazbenik.

GITA : Pjesma. Npr. Bhagavad-Gita znači Pjesma Gospodnja.

GRANTHI : Čvor.

GUNA : Osobina, kakvoća prirode i postojanja. Supstanca i kvaliteta stvaralačke snage Boga. Stvaralačka snaga ili Kundalini Šakti se sastoji iz tri gune: Sattva, Rajas i Tamas. Sattva-guna je princip čistoće koji otkriva spiritualnu prirodu čovjeka; očituje se kao spokojstvo, vrlina itd. Rajo-guna je princip aktivnosti (koji se očituje kao strast itd.) koji usmjerava čovjeka ili prema sattva-guni (pa čini da čovjek teži ka spiritualnim spoznajama odnosno otkrivenjima duha) ili prema tamo-guni (koja prekriva osobu mrakom neznanja). Tamo-guna je princip tromosti/inercije. Ona veže čovjeka za gruba/ovozemaljska zadovoljstva te prikriva prirodu istinskog Ja preko identifikacije tog Ja s tijelom. Ove tri gune su modifikacije Kundalini Šakti pa su zbog toga relativne. U stanju Nirvikalpa Samadhija te tri gune se transcendiraju pa ne mogu više utjecati na svijest.

GURU : Duhovni učitelj. Spiritualni vodič.

GURU GITA : Odlomak iz SKANDAPURANE.

GURU KRiPA : Učiteljeva milost.

GURU MANTRA : Osobna MANTRA koju daje učitelj.

GURU TATTVA : Najviše načelo.

GURU VAKYA : Učiteljeva riječ.

H

HARI OM : Pozdrav »Bog je OM«.

HASTA MUDRA : Vidi: MUDRA.

HRiDAYA : Srce.

I

IĆĆHA ŠAKTI : Moć želje. Snaga volje.

IDA : Lijevi od tri glavna NADIJA (kanala PRANE).

INDRIYA : Pet osjetila i pet organa akcije.

IŠVARA : Apsolut personaliziran kao Vrhovni Gospod.

IŠVARA PRANIDHANA : Predanost Bogu odnosno Guruu.

IŠTA-DEVATA : Osobno božanstvo tj. aspekt Boga na kojeg pojedinac meditira. Bog poprima mnoge oblike za one koji ga traže, već prema afinitetima aspiranata. Mogući oblik za nekog čovjeka je Išta-devata kao Bog-čuvar ili zaštitnik.

IŠTA-MANTRA : Ime nečije IŠTA-DEVATE. Služi za prizivanje izabranog božanstva i nosi/sadrži u sebi sve snage i sposobnosti Išta-devate.