Biti Yogi

Knjiga BITI YOGI ima 626 stranica B5 formata i obrađuje razne aspekte života s motrišta Yoge. Nadamo se da ćete pomoću ove knjige poboljšati svoj svakodnevni život i svoj duhovni razvoj. Među temama koje obrađuje knjiga su fizički i psihički trening, prehrana, seksualni život, spavanje i sanjanje, evolucija koncepta Boga, osobni razvoj, relaksacija, meditacija, itd.
Primjenom uputa iz ove knjige, otkrijte Božansko Savršenstvo, Bezuvjetnu Ljubav i Apsolutnu Istinu. Knjigu možete kupiti u većini knjižara ili je nabaviti od nas osobno po cijeni od 199 kn.

Ovdje vam dajemo na uvid nekoliko izvoda iz knjige –
download (PDF, 564 kb).

Također možtete skinuti mini brošuru o knjizi –
download (PDF, 1318 kb).

Ispravke za knjigu Biti Yogi:

  • Na str. 243 kao osnovni recept za kićari navedena je kombinacija basmati riže (ili crvene riže) i mung-graha, a zapravo se kićari radi od basmati riže (ili od crvene riže) i mung-dala. Odstranjivanjem vanjske pokožice zeleni mung grah postaje lakše probavljiviji (žuti) mung dal. Međutim, kićari se može pripremiti i tako da se umjesto mung dala stavi neka druga grahorica/mahunarka ili kombinacija mahunarki. Vrlo hranjiv i lako probavljiv je urad dal (Vigna mungo ili black gram koji se na sanskrtu naziva maša) tj. urad grah kojemu je skinuta vanjska pokožica i raspolovljen je. Urad/urid dal je za kićari jednako dobar ili čak bolji od žutog mung dala. Ako pripremate kićari kombinirajući rižu s crvenom lećom, crvenu leću naknadno umiješajte u rižu koju kuhate, zato što je toj mahunarki potrebno manje vremena da se skuha nego riži da bude skuhana. Osim, naravno, ako je riža smrvljena u sitne komadiće. Ja u rižu umiješam crvenu leću oko 10 minuta prije nego što riža bude skuhana.
  • Na str. 139 u trećem redu krivo piše: “Ne traži u gnjevu…”. Nije riječ o glagolu tražiti, nego treba staviti negaciju imperativa glagola tratiti.
   Dakle, treba pisati: “Ne trati u gnjevu…”.
  • Na str. 540 izgovor mantre za zdravlje nije napisan ispravno. Ona treba glasiti ovako:
   tejo ‘si tejo mayi dehi
   viiryam asi viiryam mayi dehi
   valam asi valam mayi dehi
   Tejo je glasovna promjena riječi tejas koja znači vatra, žar, sjaj, svjetlo.
   Viiryam je (fizička) snaga, seksualna sila (esencija kondenzirana osobito u sjemenu i jajašcima) energija, vitalnost, moć, herojstvo (hrabrost), muževnost.
   Valam znači snaga, mayi znači meni, a dehi znači daj mi jer je dehi imperativ glagola darovati.
   Tejo ‘si znači (je)si, a ‘si je nastalo od asi, riječi koja znači jesi.
   Prijevod te mantre za zdravlje je:
   Žar jesi, žar mi daj
   Životodajna sila jesi, živototvornu silu mi daruj
   Nesavladiva snaga jesi, snagu mi podariIli, nešto slobodniji prijevod (prema Sri Chinmoyu) je ovaj:
   Molim se za dinamičku energiju
   … za dinamičku krepkost (odmornost i ornost)
   … za nesavladivu fizičku snagu
  • Na str. 541 u mantri za blaženstvo piše prayantyabhisam viśantiiti, a pravilno se izgovara prayaantyabhisamviśanti
   (Napomena: Umjesto oznaka za duljinu iznad pojedinih samoglasnika u knjizi stoji znak -.
   Dakle, ako na webu piše aa u knjizi iznad a treba stajati -.
   )aanandaaddhyeva khalvimaani bhuutaani jaayante
   aanandena jaataani jiivanti
   aanandam prayaantyabhisamviśantiSlobodan prijevod:

   Iz blaženstva smo nastali
   u blaženstvu rastemo/živimo
   i na završetku našeg životnog ciklusa (putovanja)
   u blaženstvo se povlačimoaanandaat hi eva (aanandaaddhyeva) = baš iz blaženstva; khalu imaani (khalvimaani) bhuutani = uistinu ova bića; jaayante = su nastala, rodila se
   aanandena = s blaženstvom; jaataani jiivanti = živa bića žive
   aanandam prayaanti = u blaženstvo odlaze; abhisamviśanti = (i) rastvaraju se
  • Na str. 114 kvadrat APA VATRA treba biti sive boje.
  • Na str. 330 umjesto »Normalno (standardno disanje) je…« zagradu treba premjestiti ovako »Normalno (standardno) disanje je…«
  • Na str. 467 piše: »Znači kad vas ona kritizira, prepire se s vama, tvrdoglava je ili se stalno povlači – radi se o NErazumijevanju koje se je…«, a treba izostaviti negaciju u riječi »nerazumijevanju«.
  • Na str. 492, ispod reda označenog kurzivom (italik) piše: »A budno SPAVANJE je za vaš san s tim da…«, a treba
   »A budno STANJE je za vaš san s tim da…«
  • Na str. 531 u tablici gore desno piše »Sat ćit (Anada) Brahman« a treba »Sat Ćit Ananda Brahman«
  • Na dnu str. 550 u komentaru autora nedostaje ova, posljednja rečenica: »Predanost je proširenje moje svjesnosti/individualnosti na Ono čemu sam se predao«.
  • Na str. 561 rečenica »Odlučujete da je nešto tako i tako ono to jeste« treba glasiti: »Odlučujete da je nešto tako-i-tako i ono to jest«.
 • Na str. 614 nakon rečenice »Pri udahu vibrirajte AUM mentalno.«, nedostaje rečenica: »U oba slučaja, intonirajte OM visinom/dubinom koja vam trenutno najviše odgovara.«