Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

[ A B C Ć ] [ D E G H I J K ] [ L M N O ] [ P R S Š ] [ T U V Y ]

P


PADMASANA : Položaj lotosa, jedna od stabilnih pozicija tijela koja olakšava praktičaru ulazak u meditativno stanje svijesti.

PARABHAKTI : Najviši stupanj predanosti.

PARABRAHMAN : Najviša stvarnost.

PARAMATMA(N) : Najviše Jastvo, univerzalna/sveopća duša. Svijest bez forme.

PARAMAHAMSA : Onaj tko je postigao samorealizaciju (aktualizaciju Boga), počasni naslov/titula.

PINGALA : NADI koje se proteže uzduž desne strane kralježnice. Vidi: NADI.

PRAKRiTI : Priroda.

PRAKRiTI ŠAKTI : Stvaralačka sila makrokozmosa (univerzuma). Ta se ista sila u pojedinom biću zove KUNDALINI ŠAKTI.

PRANA : Svuda prostiruća životna energija, sveprostiruća vitalna sila, sveprožimajući suptilni zrak/dah. Prana je najsuptilnija forma energije i identična je s PRAKRiTI ŠAKTI. Ovaj izraz najčešće se upotrebljava za opisivanje energetskih fenomena.

PRANAYAMA : Ovladavanje PRANOM kroz tehnike disanja.

PRARABDHA KARMA : Dio KARME koji se treba odigrati/iskusiti u ovom životu, sudbina.

PRASADA : Posvećena hrana.

PRATYAHARA : Povlačenje pažnje od osjetila, 5. stupanj RAJA YOGE.

PRIYA : Voljeni/voljena.

PURAKA : Udah, faza udisanja tijekom PRANAYAME.

PURNA : Pun, potpun/cjelovit, savršen.

PURUŠA : Čista svijest, najviše Jastvo.

PURUŠARTHA : Trud, napor. Sveukupnost ciljeva ljudskog življenja: Kama (ispunjenje tjelesnih želja), Artha (materijalno blagostanje), Dharma (ispravnost) i Mokša (sloboda).

R


RAJAS : Strast, agresivnost, aktivnost. Vidi: GUNA.

RAJA YOGA : Vidi: YOGA.

RAMA : Utjelovljenje/otjelotvorenje božanskog savršenstva u ljudskom obličju. Personifikacija božanske ljubavi.

RAMAYANA: Jedan od dva najveća indijska epa. Drugi je MAHABHARATA.

RASA : Okus, slast, nektar, hranjivi sok.

REĆAKA : Faza izdisaja tijekom PRANAYAME.

RIŠI : Vidovit čovjek, vidioc. Mudrac, koji je doživio Najvišu Istinu i stalno je ima pred duhovnim očima tj. živi u njoj kao i ona u njemu.

RUPA : Oblik, forma.


S, Š


ŠABDA : Zvuk, riječ.

SADHAKA : Praktičar duhovnih vježbi. Onaj koji traži Boga. Čovjek koji primjenjuje spiritualne upute u svakodnevnom životu.

SADHANA: Nastojanje, duhovna praksa. Metode i putevi za pročišćenje uma/duha te postizanje koncentracije pozornosti. Da bi se KUDALINI ŠAKTI mogla skroz podići neophodna je čistoća tijela, NADIJA i duha. Tome služi Sadhana.

SADHU : Sveti čovjek, svetac.

SAGUNA : Koji se odnosi na pojave, forme; koji ima osobine/oblik, obilježja, atribute.

SAHASRARA : »Lotos s tisuću latica«, statički centar KUNDALINI ŠAKTI. To je statički centar na vrhu glave koji se često pogrešno naziva ćakrom, no ĆAKRE su dinamički centri. Uzdižući se do ovog krunskog/tjemenog centra Kundalini Šakti apsorbira energije sviju šest ćakri. Kad se Šakti posve uzdigne do Sahasrare, pojedinac postiže Nirvikalpa Samadhi tj. stapa se u najvišoj Sebesvijesti.

ŠAKTI : Sila, moć, snaga, energija.

SAMADHI : Najviše stanje svijesti odnosno duboka apsorpcija duha u božanskom tj. u najvišem Ja. Sjedinjenje s božanskom sviješću kad znanje, znalac i predmet znanja postaju jedno; 8. stupanj Raja yoge. Razlikujemo NIRVIKALPA SAMADHI i SAVIKALPA SAMADHI. Savikalpa Samadhi je doživljavanje Boga pomoću forme (s oblikom) pri čemu individualnost ne nestaje skroz već nešto dualnosti preostaje.

ŠAMBHAVI MUDRA : Zurenje (trataka) u centar između obrva.

SAMSARA : Iluzija svijeta tj. svijet kao optok/kruženje sviju bića kroz rođenje, rast, propadanje, smrt, posmrtno stanje i ponovno rođenje. »Kotač« rađanja i umiranja.

SAMSKARE : Otisci u memoriji (vidi: ĆITTA). Svaka želja i misao ostavlja u memoriji impresije/utiske koji se kasnije opet pojavljuju kao sudbina: »Što si sijao, to ćeš žeti.«

SANATANA : Vječno; ono što je bilo, što jest i što će biti.

SANKALPA : Odluka, čvrsta namjera, želja.

SANNYASA : Odvezanost/okrenutost od svijeta. Savršeno odricanje.

SANNYASIN : Čovjek koji živi u svijetu, ali svijet ne živi u njegovom umu. Osoba koja se zavjetovala na celibat i živi jednostavnim i svetim životom. Zakletva celibata mu omogućava »seks«/sjedinjenje sa Svevišnjim Bogom.

ŠANTI : Mir, spokoj, odsustvo misli i želja.

SANTOŠA : Unutarnje zadovoljstvo neovisno od vanjskih okolnosti.

SARASVATI : Vidi: NADI.

ŠARIRA : Tijelo.

ŠASTRA : Sveti spisi kao zbir božanskog autoriteta. Šastre su opći naziv za svete knjige i učenja (upute, savjete, pravila, naredbe, itd.) najviših autoriteta. Vidi: ŠRUTI.

SAT : Istina, Realnost, Apsolutno biće/postojanje.

SAT-ĆIT-ANANDA : Apsolutna istina-svijest-blaženstvo. Apsolutna egzistencija, spoznaja i blaženstvo.

SATGURU : Istinski duhovni učitelj.

SATSANG : Dodir/zajedništvo s istinom, druženje sa spiritualnim divovima (onima koji su realizirali istinu). Prezentacija/isijavanje istine uslijed prisustva duhovno razvijene osobe odnosno pojedinca koji je iskusio Boga ili Istinu. Druženje s čistim i svetim čovjekom.

SATTVA : Čistoća, sklad, svjetlost, znanje, ravnoteža, vrlina.

SATYA : Istina, istinoljubivost.

SIDDHI : Natprirodne sposobnosti. Moći koje se očituju kada se Šakti popne do pete (grlene) ili šeste ĆAKRE. Kad probuđena evolutivna sila djeluje u međuobrvnom/moždanom centru, yogi je kadar demonstrirati sve čarobnjačke moći.

ŠIVA : Rastvoritelj nečistoća. Jedna od brojnih personifikacija Apsoluta. Jedan od simbola najviše svijesti. Šiva simbolizira statički aspekt KUNDALINI ŠAKTI, a Kundalini Šakti dinamički aspekt Šive odnosno Apsoluta.

SO HAM : »To sam ja«, jedna od MANTRI u VEDANTI.

ŠRADDHA : Povjerenje, samopouzdanje; vjera u put, učitelja, u sebe.

ŠRUTI : Otkrivenja (doslovce: ono što je čuto). Šruti-ji su najviša klasa svetih spisa, uključujući Vede. Niža klasa su smriti-ji (doslovce: sjećanja). Zbirni naziv za svete spise su ŠASTRE.

SUKŠMA : Suptilno, astralno.

ŠUDRA : Radnik, pripadnik kaste koja služi Bogu svojim radom.

SURYA : Sunce.

SURYA NAMASKARA : Pozdrav Suncu.

SUŠUMNA : Centralni energetski meridijan koji se proteže unutar kralježnice. Vidi: NADI.

SUTRA : »Nit«, izreka.

SVADHISTHANA ĆAKRA : Energetski centar u predjelu spolnih organa. Vidi: ĆAKRA.

SVADHYAYA : Čitanje i studij svetih tekstova.

SWADHARMA : Osobna DHARMA. Prava i dužnosti kaste (VARNA) i AŠRAME (životnog stadija, razdoblja u kojem se netko nalazi u životu s obzirom na svoju kronološku dob tj. mladost ili starost).

SWAMI : SANNYASIN koji nije ograničen ni na jednu vjeroispovijest. Gospodar. Koristi se da označi Boga kao 'Gospodara'; također za spiritualnog učitelja, bilo da je postigao ili nije ma koje više stanje. Može se upotrijebiti i kao izraz poštovanja, a da bi se to naglasilo na kraju dodajemo sufiks JI: SWAMIJI.

Vrh stranice