Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

[ A B C Ć ] [ D E G H I J K ] [ L M N O ] [ P R S Š ] [ T U V Y ]

L


LAKŠMI NADI : Vidi: NADI.

LOKA : Svijet. Različiti svjetovi su različita stanja svjesnosti. Loka nije mjesto u prostoru već specifična frekvencija uma. Npr. loke su fizički univerzum, astralna razina, nebeski plan postojanja (Devahan) i kauzalni/uzročni nivo postojanja.


M


MAHA BANDHA : Tri BANDHE zajedno (Bandha traya ili trostruki sputaj) tj. JALANDHARA BANDHA + MULA BANDHA (kontrakcija perineuma) + UDDHIYANA BANDHA (uvlačenje trbuha prema kičmi i uvis).

MAHA BHEDA : Tehnika Hatha yoge.

MAHA MUDRA : Tehnika Hatha yoge.

MAHA VEDA : Tehnika Hatha yoge.

MAHASAMADHI : Samadhi bez povratka, svjesno umiranje yogija.

MAHATMA : Velika duša.

MALA (JAPA MALA) : Niska/brojanica od 108 zrna. Neki je koriste prilikom MANTRA JAPE.

MANAS : Naziv za um u cjelini. Naziva se još i unutrašnjim organom (ANTAHKARANA). Duh/um kao sredstvo spoznaje samog sebe. Um ima četiri glavne sposobnosti: htjeti, osjećati, misliti i sabrati se. Pomoću osjetila um se okreće prema van (postaje ekstrovertan) i percipira/prepoznaje vanjski svijet, koji je zapravo njegova projekcija. Um ne živi sam od sebe, nego snagu/život crpi iz svog izvora - Kundalini Šakti. Tijelo posuđuje/upija svoju snagu od uma, a um dobiva svoje svijetlo od Kundalini tj. Božje moći.

MANIPURA ĆAKRA : Centar u predjelu pupka, solarni pleksus. Vidi: ĆAKRA.

MANTRA : Sveti slog, riječ ili formula pomoću koje se razvijaju, prema uputama GURU-a, duhovne snage i sposobnosti. Svrha ponavljanja mantre u početku nije koncentracija nego purifikacija/pročišćenje, koje pak omogućuje koncentraciju. Putem MANTRA JAPE naš duh dobiva na snazi, čistoći i koncentraciji.

MANTRA DIKŠA : Posvećenje/inicijacija u rad s mantrom od strane kvalificiranog učitelja (GURU-a).

MANTRA JAPA : Ponavljanje mantre. Može biti glasno, šapatom ili mentalno. Glasno ponavljanje uključuje mentalno. Za aspiranta jake koncentracije najjače/najdjelotvornije je mentalno ponavljanje.

MAUNA : Šutnja, disciplina fizičke i mentalne šutnje.

MAYA : Privid, kozmička iluzija, snaga koja obmanjuje odnosno razlog za dualnost: Jednota se kroz opsjenu (tj. vrijeme, prostor i uzročnost) pojavljuje kao univerzum raznolikosti (tj. imena i forme kao što su materija, masa i energija). Maya je isto što i PRAKRiTI ili ne-Jastvo.

MEDHA NADI : Vidi: NADI.

MOHA : Ovisnost, vezanost, zaluđenost.

MOKŠA: Sloboda. Oslobođenje iz okova dualnosti.

MUDRA : Psihofizički položaji/kretnje Hatha yoge kojima se utječe na strujanja energije u tijelu i umu. Npr. postoje različiti položaji ruku (a osobito prstiju) koji preusmjeravaju životnu silu u poželjnije obrasce i to su tzv. HASTA MUDRE.

MULA BANDHA : Stezanje perineuma, radi se u kombinaciji s PRANAYAMOM. Ovo je jedna od tri komponente Bandha Traya-e (MAHA BANDHA-e), premda se može prakticirati zasebno.

MULADHARA ĆAKRA : Centar u bazi kralježnice. Vidi: ĆAKRE.


N


NADA : Oscilacija, vibracija, titraj, zvuk.

NADI : Suptilni vodiči (kanali, meridijani) kojima životna energija tj. PRANA protječe suptilnim tijelom. Nadi se može prevesti kao »živac«, no tim izrazom nisu obuhvaćeni samo živci nego svi energetski kanali kojima protječe živčana energija odnosno prana. Idućih šest nadija su vrlo važni: IDA i PINGALA nadi, smješteni su lijevo i desno od kičme, djelomično se podudaraju s lokacijom parasimpatičkih živaca. Između njih, u području kičmene moždine, je centralni energetski meridijan poznat kao SUŠUMNA nadi. SARASVATI i LAKŠMI nadi su energetski kanali u prednjem dijelu tijela koji odgovaraju IDA i PINGALA nadiju na stražnjoj strani tijela. Na lijevoj strani je SARASVATI nadi (kroz kojeg se odvijaju misaone funkcije), a s desne strane je LAKŠMI nadi. Kao prednji (na sredini, s prednje strane tijela) pandan SUŠUMNA nadiju se poslije dvanaest godina potpunog pridržavanja Brahmaćarye (seksualnog suzdržavanja u mislima, riječima i radnjama) razvije MEDHA nadi koji onda omogućuje posvemašnje pretvaranje seksualne energije u OJAS ŠAKTI (veliku mentalnu moć) te time omogućuje stalnu viziju samoga Sebe (božanskog Jastva).

NETI : Tehnika pročišćavanja nosnica. Radi se uz pomoć za to oblikovane posude, tzv. NETI LOTA-e.

NIRGUNA : Neuobličena, slobodna od GUNA (odnosi se na najvišu stvarnost).

NIRODHA : Zauzdavanje, prestanak.

NIRVANA : Utrnuće ega. Sinonim za NIRVIKALPA SAMADHI.

NIRVIKALPA SAMADI : Najviši stupanj SAMADHI-ja, stanje posvemašnjeg jedinstva sa sveopćom sviješću. Realizacija bezobličnog (bez forme) aspekta Boga. Stanje najviše svijesti o samome Sebi.

NIŠKAMA KARMA : Nesebičan rad, rad bez očekivanja plodova/rezultata rada.

NITYA : Vječno(st).

NIYAMA : Drugi stupanj Aštanga (=osmerostruke) yoge čiji se prvih pet stupnjeva nazivaju Hatha yogom (sjedinjavanjem Sunca i Mjeseca), a vrhovna tri stupnja Samyamom odnosno Raja yogom (kraljevskom yogom). Niyama se sastoji od pet glavnih pravila pridržavanja: 1) Čistoća odnosno jednousmjerenost uma, 2) Zadovoljstvo duha/uma, 3) Askeza odnosno samodisciplina, 4) Proučavanje Istine, 5) Predanost Najvišem.


O


OJAS ŠAKTI : Velika duhovna snaga. Ogromna mentalna moć. Postiže se kroz sublimaciju seksualne energije.

OM : Prazvuk (»U početku bijaše riječ…«), najviša MANTRA, korijen svih MANTRI, BRAHMAN očitovan kao vibracija/zvuk BOGA. Druge mantre (npr. RAM) su imena Boga. OM ili MAHA BIJA MANTRA je izvor svih ostalih glasova i mantri.


Vrh stranice