Yoga Centar

    Home | Publikacije | Biblioteka | Rječnik | Linkovi | Kontakt i upisi

OSNOVE YOGE
ENERGIZIRAJUĆE DISANJE
OZDRAVLJENJE
KOMUNIKACIJA
RAD ODRŽAVAN U YOGA CENTRU

[ A B C Ć ] [ D E G H I J K ] [ L M N O ] [ P R S Š ] [ T U V Y ]

D


DARŠAN : Vizija božanske forme. Susret s prosvijetljenim majstorom.

DEVA : Božanstvo.

DEVI : Boginja, božica.

DHARANA : Koncentracija, usredotočenost, sabranost pažnje.

DHARMA : Pravednost, dužnost, ispravnost. Priroda i unutrašnja zakonitost stvari.

DHYANA : Meditacija kao pretposljednji stupanj Raja yoge.

DVAITA : Dvojnost, dualnost. Dualista povlači granicu između sebe (ovisnog) i Boga kao svemogućeg stvaraoca.


E


EGO : Latinska riječ koja znači »ja«. Izdvojeno/zasebno »ja«. Osjećaj odvojenosti je korijen svih zala.


G


GANDHA : Miris.

GANDHARVA : Nebeski glazbenik.

GITA : Pjesma. Npr. Bhagavad-Gita znači Pjesma Gospodnja.

GRANTHI : Čvor.

GUNA : Osobina, kakvoća prirode i postojanja. Supstanca i kvaliteta stvaralačke snage Boga. Stvaralačka snaga ili Kundalini Šakti se sastoji iz tri gune: Sattva, Rajas i Tamas. Sattva-guna je princip čistoće koji otkriva spiritualnu prirodu čovjeka; očituje se kao spokojstvo, vrlina itd. Rajo-guna je princip aktivnosti (koji se očituje kao strast itd.) koji usmjerava čovjeka ili prema sattva-guni (pa čini da čovjek teži ka spiritualnim spoznajama odnosno otkrivenjima duha) ili prema tamo-guni (koja prekriva osobu mrakom neznanja). Tamo-guna je princip tromosti/inercije. Ona veže čovjeka za gruba/ovozemaljska zadovoljstva te prikriva prirodu istinskog Ja preko identifikacije tog Ja s tijelom. Ove tri gune su modifikacije Kundalini Šakti pa su zbog toga relativne. U stanju Nirvikalpa Samadhija te tri gune se transcendiraju pa ne mogu više utjecati na svijest.

GURU : Duhovni učitelj. Spiritualni vodič.

GURU GITA : Odlomak iz SKANDAPURANE.

GURU KRiPA : Učiteljeva milost.

GURU MANTRA : Osobna MANTRA koju daje učitelj.

GURU TATTVA : Najviše načelo.

GURU VAKYA : Učiteljeva riječ.


H


HARI OM : Pozdrav »Bog je OM«.

HASTA MUDRA : Vidi: MUDRA.

HRiDAYA : Srce.


I


IĆĆHA ŠAKTI : Moć želje. Snaga volje.

IDA : Lijevi od tri glavna NADIJA (kanala PRANE).

INDRIYA : Pet osjetila i pet organa akcije.

IŠVARA : Apsolut personaliziran kao Vrhovni Gospod.

IŠVARA PRANIDHANA : Predanost Bogu odnosno Guruu.

IŠTA-DEVATA : Osobno božanstvo tj. aspekt Boga na kojeg pojedinac meditira. Bog poprima mnoge oblike za one koji ga traže, već prema afinitetima aspiranata. Mogući oblik za nekog čovjeka je Išta-devata kao Bog-čuvar ili zaštitnik.

IŠTA-MANTRA : Ime nečije IŠTA-DEVATE. Služi za prizivanje izabranog božanstva i nosi/sadrži u sebi sve snage i sposobnosti Išta-devate.


J


JALANDHARA BANDHA : Tehnika Hatha yoge (blokada bradom) putem koje se postiže da energija prolazi isključivo središnjim energetskim meridijanom (SUŠUMNA NADI).

JIVA : Živo biće. Individualna duša.

JIVANA : Život.

JIVAN-MUKTA : Oslobođen za života. »Slobodna duša.« Čovjek koji je dostigao Nirvikalpa Samadhi i koji se (prividno) spustio/vratio na nivo relativne svijesti. Premda živi u ovom svijetu relativnog, on nadilazi sve relativno kroz svoju identifikaciju s Apsolutom tj. on prebiva u najvišem Ja.

JIVATMA(N) : Duša, individualna svijest odnosno Bog u čovjeku.

JNANA : Najviše znanje, spoznaja Vrhovnog/jedinog Boga. Mudrost/uvid u srž (bit) svega postojećeg.

JNANA YOGA : Jedan od četiri glavna puta yoge. Vidi: YOGA.

JNANI : Onaj koji posjeduje Najvišu Mudrost.

JNANENDRIYA (JNANA-INDRIYA) : Pet osjetila percepcije: oči, uši, nos, jezik i koža.


K


KALI YUGA : Željezno doba, doba tame. Mi smo pri kraju Kali yuge. Postoje četiri doba koja se izmjenjuju sljedećim redoslijedom: Satya yuga (Zlatno doba, Doba Istine ili Čestitosti, traje 4800 godina), Dvapara yuga (Srebrno doba, traje 3600 godina), Treta yuga (Brončano doba, traje 2400 godina) i Kali yuga (Mračno doba, traje 1200 godina). Zatim ponovo slijedi Zlatno doba itd.

KAMA : Želja. Želja za zadovoljstvima. Pohota/požuda.

KARMA : Čin, akcija, djelovanje. Zakon uzroka i posljedica.

KARMA PHALA: Plodovi svakog rada, rezultati prijašnjih djela/aktivnosti. Sudbina kao posljedica prijašnjih želja i radnji.

KARMENDRIYA (KARMA-INDRIYA) : Pet organa za djelovanje tj. anus, genitalije, noge, ruke i jezik odnosno govorni aparat.

KRiPA : Milost.

KRiŠNA : Personifikacija božanske ljubavi. Simbol Jastva.

KRIYA : Pročišćavajuće djelovanje, aktivnost, rad.

KŠATRIYA : Pripadnik kaste ratnika i vladara. Član vojničkog staleža. Pojam Kšatriya-dharme je junaštvo. Odvažnost podrazumijeva napuštanje osjećaja osobne važnosti tj. nadilaženje ponosa. To podrazumijeva odličnost tj. nadilaženje ličnosti (ega).

KUMBHAKA : Faza zadržavanja daha tijekom PRANAYAME.

KUNDALINI ŠAKTI : Stvaralačka snaga Brahmana u tijelu. Centralna snaga u tijelu. (Vidi: ĆAKRA). Kada se kreće u Sušumna nadiju, Kundalini Šakti (evolutivna sila) se ispod nivoa grudi očituje kao seksualnost, u području grudi poprima obličje božanske ljubavi, a u kupoli glave se pojavljuje kao božanska svijest.


Vrh stranice